В петък стартира рекултивацията на депото във Ветрино

В петък стартира рекултивацията на депото във Ветрино

Официална церемония „Първа копка” по Проект BG16M1OP002-2.010-0016 „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.”Пътеките”, село Ветрино, община Ветрино, област Варна“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по Дело С-145/14”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

На 20.11.2020 г. от 12:30 часа, кметът на Община Ветрино д-р Димитър Димитров положи първата копка по изпълнението на строително- монтажни работи за техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци в Община Ветрино.

Общата стойност на проекта е 3 860 470,08 лв., от които 3 281 399,57 лв. Европейско и 579 070,51 лв. Национално съфинансиране. Предвидените дейности по проекта включват техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци на стойност 3 511 200,05 лв., при която ще бъдат рекултивирани отпадъци за срок от деветдесет дни. След този етап ще бъде извършена биологична рекултивация с осигуреното собствено финансиране на стойност 102 142,04 лв., която ще продължи пет години – теренът ще бъде затревен, което ще позволи създаване на устойчиво зелено пространство.

С реализацията на проекта ще се постигнат следните цели: рекултивиране и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци; намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води; намалени рискове за човешкото здраве в общината; подобряване на жизнената среда на населението; създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

На събитието присъстваха Общински съвет Ветрино, общинска администрация екипът за управление на проекта, представители на фирмите – изпълнители на дейностите, включени в проекта и граждани.

Подобни новини

Вашият коментар