Красимира Анастасова: Община Долни чифлик е в готовност да посрещне зимния сезон

Красимира Анастасова: Община Долни чифлик е в готовност да посрещне зимния сезон

Красимира Анастасова, кмет на община Долни чифлик в интервю за Радио „Фокус“ – Варна

Фокус: Г-жо Анастасова, готова ли е община Долни чифлик за зимния сезон?

Красимира Анастасова: Смея да твърдя, че да. Към момента са сключени договори с общо 11 изпълнители: юридически и физически лица и земеделски производители. Най-трудни за почистване и поддържане са пътищата към селата Бърдарево, Голица и Булаир. Тази година ще разположим 200 метра снегозащитни щитове против навявания от сняг на пътя в участъка между Голица и Гермето, където традиционно се образуват снегонавявания на пътното платно. Закупили сме и 2 тона „айсмелт“ – препарат за размразяване на зеледени участъци от пътя, пешеходни подходи към училища, детски градини, поликлиника и здравни служби, както и други места за обществено ползване.

Предвидените за 2021 г. средства за зимно поддържане и снегопочистване са 170 000 лв.

Фокус: С каква техника за зимно поддържане разполагате в община Долни чифлик?

Красимира Анастасова: Общият брой на машините за снегопочистване на улиците в населените места и общинската пътна мрежа е 19, в това число и три общински машини.

Фокус: Готови ли са училищата в община Долни чифлик за зимния сезон?

Красимира Анастасова: Да, училища и детски градини са готови за зимния период. Заредени са с необходимите количества горива за отоплителните им системи.

Фокус: Колко са учениците в община Долни чифлик?

Красимира Анастасова: Общо детски градини в община Долни чифлик посещават 547деца. По разбивка, следват в този ред:

Децата в яслена група са общо 14. Във възрастовата група 2 – 4 годишни са 278 деца,

в групата на 5 – 6 годишните са 255 деца.

В училищата в Долни чифлик са записани 1809 деца и ученици, от които в дневна форма на обучение от І до ХІІ клас – 1754 ученици, в самостоятелна форма – 26 ученици, в групи за задължителното предучилищно образование – 29 деца. А, от 1-ви декември по решение на ОС – Долни чифлик се прилага задължително предучилищно образование за 4-годишни деца.

Фокус: По какви програми работите в общината, свързани с образованието?

Красимира Анастасова: В това направление работи по няколко програми.

Детските градини работят по европейски проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

Училищата работят по доста проекти, които ще изброя в следния ред:

проект „Подкрепа за успех“ – всички училища,

проект „Образование за утрешния ден“ – всички училища,

Проект “Занимания по интереси”,

НП” Без свободен час”,

НП “Заедно за всяко дете” – първи и втори модул,

НП “ИКТ в образованието” – електронен дневник,

НП “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”,

НП “Схема училищен плод и мляко” – всички училища,

НП „Квалификация“.

НП за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

НП “Заедно в грижата за ученика “ – Модул 2 „ Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиалния етап “ „Еразъм плюс“.

Фокус: Какви мерки са въведени на територията на община Долни чифлик с цел намаляване разпространението на COVID-19?

Красимира Анастасова: С моя Заповед са преустановени всички дейности на пенсионерските клубове и посещенията на външни лица в специализираната институция и социалните услуги от резидентен тип.

Проведен е извънреден инструктаж на всички служители в общинска администрация във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването. Осигурени са лични предпазни средства на всички работници и служители, извършва се ежедневна дезинфекция в сградата на общинска администрация и кметствата по населени места, контролира се спазването на физическата дистанция.

Освен това, във връзка с писмо на Министъра на здравеопазването и предприемане на мерки за ограничаване разпространението на вирус COVID-19, община Долни чифлик е предприела следните допълнителни действия: в периода от 21.10.2020 г. до 23.10.2020 година, беше организирана информационна кампания, насочена към всички обекти с обществено предназначение и са предоставени материали свързани със спазването на въведените противоепидемични мерки, запознаване със Заповед та на Министъра на здравеопазването, информация за предприетите противоепидемични мерки от общинска администрация, начина за осъществяване на контрол и административните санкции при установяване на нарушения и други.

Успоредно с това, за периода 20-ти октомври до настоящия момент са извършени 156 проверки в обекти с обществено предназначение на територията на община Долни чифлик, относно използването на защитни маски за лице, спазване на дистанция, предотвратяване струпването на хора и други. В резултат на извършените проверки са издадени 8 предупредителни протокола за неправилно използване на защитна маска за лице.

Фокус: Каква е заболеваемостта в община Долни чифлик от COVID-19?

Красимира Анастасова: От началото на пандемията до сега в общината са били под карантина близо 700 души. Към 3 декември в общината активните случаи на заболели са 96, от които 10 са приети в болници, а останалите са изолирани в домашна среда. Под карантина са 20 души, излекувани са 16, а за съжаление са починали девет наши граждани.

Фокус: Колко са и болните учители и ученици?

Красимира Анастасова: Към настоящия момент доказано болните учители са 11, а учениците четирима.

Десислава ВАСИЛЕВА

Подобни новини

Вашият коментар