Рекултивират общинското депото в Суворово

Рекултивират общинското депото в Суворово

На 06.01.2021 г. /сряда/ от 11:30 беше открита строителна площадка за рекултивация на старото общинско депо за отпадъци по проект: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово – етапно строителство“, по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“

На събитието присъстваха кмета на Община Суворово – Данаил Йорданов, представители на фирмата изпълнител, представител на надзора, екипа на проекта и гости.

На 05.01.2021 г. беше подписан договор за изпълнение на строителството между Община Суворово и „ИНФРАИНЖСТРОЙ“ ЕООД – гр. София. Сумата за изпълнение на строително – монтажните работи възлиза на 728 034, 40 лв. с ДДС.

 

Основните цели на проекта са:

⦁ Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци/сметище/ в ПИ 70175.75.21, землище на гр. Суворово, чрез етапно строителство, предвиждащо : Етап I – Техническа рекултивация, Газоотвеждаща система / предмет на изготвения финансиране от ОПОС проект и Етап II – Биологична рекултивация – ангажимент на община Суворово за последващо изпълнение в съответствие с изискванията на програмата.

⦁ Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;

⦁ Намаляване на рисковете за човешкото здраве и удовлетворяване на условията за използване на рекултивационния повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация.

 

Изпълнението на проекта предвижда два етапа на изпълнение – техническа и биологична рекултивация.

Първият етап е извършване на техническа рекултивация на депото, като той се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г.“

Вторият етап е извършване на биологична рекултивация, включваща затревяване и залесяване на технически рекултивираното депо, която ще се извърши на етап след реализиране на проекта. Вторият етап ще бъде реализиран с финансови средства на общината.

Подобни новини

Вашият коментар