НОВ ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ

НОВ ДОГОВОР ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИГ ВЪЗХОД-ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ

Днес 26.01.2021г. Димитър Димитров – Председател на УС на МИГ и Георги Тронков – Кмет на Община Вълчи дол, подписаха още един договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

Този път договорът е по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, като
проектът на Община Вълчи дол е за изграждане на обществена рекреационна зона в парка на с.Щипско и е на стойност 89 590,78 лв. Изпълнението на проекта трябва да приключи до 30.06.2023г.

Подобни новини

Вашият коментар