РИОСВ-Варна състави акт на община Аксаково за нарушения на регионалното депо

РИОСВ-Варна състави акт на община Аксаково за нарушения на регионалното депо

Експерти от РИОСВ-Варна на 17 юни съставиха акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на община Аксаково в качеството й на оператор на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“, включващо Клетка 1, с. Въглен, общ. Аксаково.

Нарушенията са констатирани при извършената на 03.06.2021 г. проверка на депото след постъпили в инспекцията жалби за извозване на отпадъци, образувани на територията на община Варна.

Дейностите на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“ се извършват въз основа на издадено от  Изпълнителна агенция по околна среда  с комплексно разрешително (КР) №461-Н0/2013 г. на община Аксаково – оператор на депото.

При проверката е установено неизпълнение на условия в разрешителното, а именно –  депониране на отпадъци на депото над определения 24-часов капацитет и без тяхното предварително третиране. Това е нарушение на Условие 4.1. и Условие 11.2.2.7. от комплексното разрешително.

На община Варна е изпратена  покана за съставяне на АУАН по Закона за управление но отпадъците.

Подобни новини

Вашият коментар