Приключи рекултивацията на сметището в Суворово

Приключи рекултивацията на сметището в Суворово

Днес в Суворово ще се проведе официална церемония по приключване на обект по проект: “Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

Проектът се реализира чрез Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на околната среда и водите, по процедура BG16M1OP002-2.010 “Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 “Отпадъци“ на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“ , по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.010-0028-C01

Обща стойност на проекта: 796 711,32 лв., от които 677 204,62 лв. европейско и 119 506,70 лв. национално съфинансиране.

Подобни новини

Вашият коментар