Общински съвет – Крушари ще заседава днес

Общински съвет – Крушари ще заседава днес

Общински съвет Крушари ще проведе редовно заседание на 29 юли от 10.00 часа.
Кметът Илхан Мюстеджеб внася за одобрение отчет за касовото изпълнение бюджета на общината за 2020 година, отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година и отчет за изпълнение бюджета на Общината за първото шестмесечие на 2021 година. Друга докладна записка касае учредяване на залог по Договор за поемане на дългосрочен общински дълг. Ще бъде представена информация за данъчната събираемост на Общината за първото полугодие.  Съветниците ще се запознаят с информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови средства по Оперативните програми.
Няколко от докладните са свързани с осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при сформиране на паралелки с не по-малко от десет ученици в клас в СУ „Христо Смирненски“ в Крушари и в ОУ „Отец  Паисий“ с. Лозенец. Общинският съвет трябва да разреши и функционирането на маломерни паралелки в ОУ „Васил Левски“ в с. Коритен.

Подобни новини

Вашият коментар