Откриха спортна площадка в община Ветрино

Откриха спортна площадка в община Ветрино

На 09.05.2019 г. в сградата на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, кметът на община Ветрино – д-р Димитър Димитров подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0074-С01/09.05.2019 г. за проект „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино” по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Изпълнител на обекта е избраната след проведена обществена поръчка фирма „Квинта-М“ ЕООД. Строителният надзор се изпълни от „КОРЕКТ КОНСУЛТ-55“ ЕООД.

В проектното предложение е включено изграждане на открита многофункционална спортна площадка за спортни игри в спортен терен в село Ветрино.

Целите на инвестиционните мерки в областта на спорта са свързани със:

 Съхраняване на демографския потенциал с грижа към младите хора – намаляване на дела на млади хора, водещи заседнал начин на живот;

 Задържане на младите хора в рамките на селските райони, осигурявайки им подходяща спортна инфраструктура за прекарване на свободното време;

 По-добра свързаност – по-добра спортна инфраструктура в административния център на общината и по-добра вътрешна свързаност и с по-слабо развитите територии, с достъпни спортни услуги.

 Подобряване на качеството на предлагани спортни услуги на територията на общината.

 Уеднаквяване на стандарта по отношение на спортната инфраструктура между „големия“ град и по – малките такива.

Реализацията на проекта ще допринесе за:

 Подобрено социално развитие, вследствие на подобрената спортна инфраструктура за населението;

 Намаляване на времето за пътуване до културните и спортни институции в общинския и областния център;

 Повишаване на сигурността и комфорта при спортуващите;

 Осигуряване на по-добър достъп до спортни услуги;

 Осигуряване на по-добър и бърз достъп до спортна инфраструктура на икономически активното население;

 Осигуряване на по-добри условия за местния бизнес и туризма;

 Ще се подобри атрактивността на общината и ще се намалят различията й с големия град по отношение на качеството на предлагани спортни услуги, като цяло ще се подобрят условията за живот в община Ветрино.

Откриването бе отбелязано с приятелска среща в турнир по футбол между двата ни местни футболни отбора: ФК“Бабушки орли- Радиян“ с.Момчилово и ФК „Спринт-Белоградец“ с.Белоградец.

Подобни новини

Вашият коментар