С пресконференция приключи проекта за рекултивиране на депо за битови отпадъци във Ветрино

С пресконференция приключи проекта за рекултивиране на депо за битови отпадъци във Ветрино

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Заключителна пресконференция по Проект № BG16М1ОР002-2-010-0016 „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, област Варна”

Договор № BG16M1OP002-2.010-0016-С01

На 25 ноември 2021г. от 11.00 часа в Пленарна зала на Община Ветрино се проведе заключителна пресконференция по Проект BG16M1OP002-2.010-0016 „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.”Пътеките”, село Ветрино, община Ветрино, област Варна”. Проекта се финансира по процедура № BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Заключителната пресконференция се проведе в изпълнение на Дейност 3 „Организация и управление, мерки за информираност и комуникация” за Проект BG16M1OP002-2.010-0016 „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.”Пътеките”, село Ветрино, община Ветрино, област Варна”, финансиран по Административен договор Д-34-36 от 14.05.2020г. ИСУН № BG16M1OP002-2.010-0016-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Ветрино и Министерството на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма”Околна среда”.

С кратка презентация бяха представени изпълнените дейности по проекта и постигнатите резултати. Официални гости на събитието бяха: д-р Димитър Димитров – Кмет на община Ветрино, общински съветници, кметове по населени места, общинска администрация, представители на фирмите изпълнители на дейностите по проекта, членове на екипа за организация и управление на проекта.

На заключителната пресконференция бяха представени постигнатите резултати от изпълнение на дейностите по проекта. Целта на събитието е широката общественост да се запознае в детайли с изпълнението на проектните дейности и постигнатите крайни резултати от реализацията на проекта.

 

 

Подобни новини

Вашият коментар